فروش آخر هفتهفروش کلیتعداد هفته
1 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
فروش آخر هفته : $34.7M فروش کلی : $144.5M تعداد هفته : 2
2 Free Guy
فروش آخر هفته : $5.6M فروش کلی : $101.6M تعداد هفته : 5
3 Malignant
فروش آخر هفته : $5.4M فروش کلی : $5.4M تعداد هفته : 1
4 Candyman
فروش آخر هفته : $4.8M فروش کلی : $48.0M تعداد هفته : 3
5 Jungle Cruise
فروش آخر هفته : $2.3M فروش کلی : $109.8M تعداد هفته : 7
6 PAW Patrol: The Movie
فروش آخر هفته : $2.3M فروش کلی : $34.7M تعداد هفته : 4
7 Don't Breathe 2
فروش آخر هفته : $1.2M فروش کلی : $30.3M تعداد هفته : 5
8 The Card Counter
فروش آخر هفته : $1.0M فروش کلی : $1.0M تعداد هفته : 1
9 Show Me the Father
فروش آخر هفته : $700K فروش کلی : $700K تعداد هفته : 1
10 Respect
فروش آخر هفته : $511K فروش کلی : $23.2M تعداد هفته : 5
منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی