فروش آخر هفتهفروش کلیتعداد هفته
1 Scream
فروش آخر هفته : $30.0M فروش کلی : $30.0M تعداد هفته : 1
2 Spider-Man: No Way Home
فروش آخر هفته : $20.1M فروش کلی : $698.0M تعداد هفته : 5
3 Sing 2
فروش آخر هفته : $8.0M فروش کلی : $119.1M تعداد هفته : 4
4 The 355
فروش آخر هفته : $2.3M فروش کلی : $8.4M تعداد هفته : 2
5 The King's Man
فروش آخر هفته : $2.2M فروش کلی : $28.6M تعداد هفته : 4
6 Ry to sobakasu no hime
فروش آخر هفته : $1.6M فروش کلی : $1.6M تعداد هفته : 1
7 American Underdog
فروش آخر هفته : $1.6M فروش کلی : $21.0M تعداد هفته : 4
8 West Side Story
فروش آخر هفته : $929K فروش کلی : $33.7M تعداد هفته : 6
9 Licorice Pizza
فروش آخر هفته : $880K فروش کلی : $9.6M تعداد هفته : 8
10 The Matrix Resurrections
فروش آخر هفته : $804K فروش کلی : $35.8M تعداد هفته : 4
منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی