فروش آخر هفتهفروش کلیتعداد هفته
1 Wonder Woman 1984
فروش آخر هفته : $3.0M فروش کلی : $32.6M تعداد هفته : 3
2 The Croods: A New Age
فروش آخر هفته : $1.8M فروش کلی : $36.9M تعداد هفته : 7
3 News of the World
فروش آخر هفته : $1.2M فروش کلی : $7.1M تعداد هفته : 3
4 Monster Hunter
فروش آخر هفته : $1.1M فروش کلی : $7.8M تعداد هفته : 4
5 Fatale
فروش آخر هفته : $657K فروش کلی : $4.0M تعداد هفته : 4
6 Promising Young Woman
فروش آخر هفته : $566K فروش کلی : $2.7M تعداد هفته : 3
7 Pinocchio
فروش آخر هفته : $221K فروش کلی : $1.1M تعداد هفته : 3
8 The War with Grandpa
فروش آخر هفته : $155K فروش کلی : $19.0M تعداد هفته : 14
9 Come Play
فروش آخر هفته : $95K فروش کلی : $9.7M تعداد هفته : 11
10 Alien
فروش آخر هفته : $60K فروش کلی : $135K تعداد هفته : 2
منو خانه سینمایی سریالی جستجو
به این وبسایت رای دهیدvote desktop