مستند عصر چرخش The Age of Spin: Dave Chappelle Live at the Hollywood Palladium 2017

نپسندیدم ذخیره
کمدی نامناسب برای زیر 17 سال ایالات متحده/انگلیسی

در این استندآپ کمدی دیو چاپل درمورد مسائل نژادی و فرقه ای در هالیود امروز صحبت میکند و آن را با زبان طنز بیان میکند ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی