عوامل فیلم پدر خوانده The Godfather 1972

→ بازگشت به قبل

کارگردان

نویسنده

بازیگران

Marlon Brando
Marlon Brando Don Vito Corleone
Al Pacino
Al Pacino Michael Corleone
James Caan
James Caan Sonny Corleone
Richard S. Castellano
Richard S. Castellano Clemenza
Robert Duvall
Robert Duvall Tom Hagen
Sterling Hayden
Sterling Hayden Capt. McCluskey
John Marley
John Marley Jack Woltz
Richard Conte
Richard Conte Barzini
Al Lettieri
Al Lettieri Sollozzo
Diane Keaton
Diane Keaton Kay Adams
Abe Vigoda
Abe Vigoda Tessio
Talia Shire
Talia Shire Connie
Gianni Russo
Gianni Russo Carlo
John Cazale
John Cazale Fredo
Rudy Bond
Rudy Bond Cuneo
Al Martino
Al Martino Johnny Fontane
Morgana King
Morgana King Mama Corleone
Lenny Montana
Lenny Montana Luca Brasi
John Martino
John Martino Paulie Gatto
Salvatore Corsitto
Salvatore Corsitto Bonasera
Richard Bright
Richard Bright Neri
Alex Rocco
Alex Rocco Moe Greene
Tony Giorgio
Tony Giorgio Bruno Tattaglia
Vito Scotti
Vito Scotti Nazorine
Tere Livrano
Tere Livrano Theresa Hagen
Victor Rendina
Victor Rendina Philip Tattaglia
Jeannie Linero
Jeannie Linero Lucy Mancini
Julie Gregg
Julie Gregg Sandra Corleone
Ardell Sheridan
Ardell Sheridan Mrs. Clemenza
Simonetta Stefanelli
Simonetta Stefanelli Apollonia - Sicilian Sequence
Angelo Infanti
Angelo Infanti Fabrizio - Sicilian Sequence
Corrado Gaipa
Corrado Gaipa Don Tommasino - Sicilian Sequence
Franco Citti
Franco Citti Calo - Sicilian Sequence
Saro Urzì
Saro Urzì Vitelli - Sicilian Sequence
Chris Anastasio
Chris Anastasio Policeman
Norm Bacchiocchi
Norm Bacchiocchi Luca Brasi's Assassin
Max Brandt
Max Brandt Extra in Furniture-Moving Scene
Tybee Brascia
Tybee Brascia Dancer in Wedding Scene
Carmine Coppola
Carmine Coppola Piano Player in Montage
Gian-Carlo Coppola
Gian-Carlo Coppola Baptism Observer
Italia Coppola
Italia Coppola Extra in Wedding Scene
Roman Coppola
Roman Coppola Boy on Street Who Attended Funeral
Sofia Coppola
Sofia Coppola Michael Francis Rizzi
Don Costello
Don Costello Don Victor Stracci
Robert Dahdah
Robert Dahdah Crowd
Richard Fass
Richard Fass Tom Hagen's Son
Gray Frederickson
Gray Frederickson Cowboy on the Set at Woltz's Studio
Ron Gilbert
Ron Gilbert Usher in Bridal Party
Anthony Gounaris
Anthony Gounaris Anthony Vito Corleone
Joe Lo Grippo
Joe Lo Grippo Sonny's Bodyguard
Sonny Grosso
Sonny Grosso Cop Outside Hospital
Louis Guss
Louis Guss Don Zaluchi
Merril E. Joels
Merril E. Joels Toll Both Collector
Randy Jurgensen
Randy Jurgensen Sonny's Killer #1
Tony King
Tony King Tony - Stablehand
Peter Lemongello
Peter Lemongello Singer
Tony Lip
Tony Lip Wedding Guest
Lou Martini Jr.
Lou Martini Jr. Boy at Wedding
Raymond Martino
Raymond Martino Corleone Family Member
Joseph Medaglia
Joseph Medaglia Priest at Baptism
Carol Morley
Carol Morley Night Nurse
Rick Petrucelli
Rick Petrucelli Lou - Sollozzo's Driver
Joe Petrullo
Joe Petrullo Pallbearer
Burt Richards
Burt Richards Floral Designer
Sal Richards
Sal Richards Drunk
Chuck Riley
Chuck Riley Narrator of Theatrical Trailer
Tom Rosqui
Tom Rosqui Rocco Lampone
Nino Ruggeri
Nino Ruggeri Mobster at Funeral with Barzini
Frank Sivero
Frank Sivero Street Extra
Filomena Spagnuolo
Filomena Spagnuolo Extra in Wedding Scene
Joe Spinell
Joe Spinell Willi Cicci
Gabriele Torrei
Gabriele Torrei Enzo the Baker
Nick Vallelonga
Nick Vallelonga Wedding Party Guest
Ed Vantura
Ed Vantura Wedding Guest
Ron Veto
Ron Veto Extra in Hospital Scene
Matthew Vlahakis
Matthew Vlahakis Clemenza's Son
Conrad Yama
Conrad Yama Fruit Vendor
منو خانه سینمایی سریالی جستجو