ایران فیلم

هر اومدنی یه رفتنی داره، بشرطی که به اجبار نباشه!

خدا رو چه دیدی، شاید یروز برگشتیم...