فیلم آنچه آن ها داشتند What They Had 2018

نپسندیدم ذخیره
درام نامناسب برای زیر 17 سال ایالات متحده/انگلیسی

بریجت بعد از بیماری مادرش باید به شیکاگو برود و پیش پدرش و برادرش زندگی کند تا اینکه آن ها برای بیماری مادر تصمیم بگیرند ...

خطایی در بارگذاری رخ داده است

صفحه بعد

منو خانه سینمایی سریالی جستجو
حمایت مالی